کاربندی

کاربندی

پیدایش کاربندی

در زمینه تبدیل مقاطع مربع به دایره در مبحث مقرنس مطالبی عنوان گردید.یکی دیگر از این روشها استفاده از کار بندی یا کاربست و یا رسم بندی میباشد.در ابتدا با ساخت هشت قوس دهانه مربع به هشت ضلعی تبدیل میگردد.سپس کمر هر یک از این قوسها محل ایجاد چهار قو س دیگر مانند تصویر میگردد.
کاربندی
ترسیم کار بست

بدین ترتیب دهانه هشت ضلعی تبدیل به یک سی و دو ضلعی منتظم میگردد که مناسب جهت ساخت گنبد است.

رسمی بندی
رسمی بندی
کاربست
کاربست

نامگذاری قطعات کاربندی

1-سمبوسه یا عرقچین

اصطلاحا به مثلثهای متساوی الساقین قسمت بالای کاربندی گفته میشود.

2-شاپرک یا ترنج

چهار ضلعیهای قسمت میانی که در تصویر بالا در دو ردیف دیده میشود شاپرک یا ترنج نامیده میشود.

3-پا باریک

چهار ضلعی بزرگتر که پایی باریک و کشیده دارد اصطلاحا پا باریک گفته میشود.

کاربندی
کاربندی
رسمی بندی
رسمی بندی
ادامه