کاشیکاری گلدسته

کاشیکاری گلدسته

گلدسته ها یکی از شاخصهای تثبیت شده معماری مساجد هستند..به لحاظ ساختار و مسایل سازه ای و تنشهای ناشی از وزش باد معمولا مناره ها را در مقطع دایره بنا میکنند.معمولا مساجد اهل سنت دارای یک گلدسته و مساجد شیعیان 2دو گلدسته دارند.

کاشی گلدسته
کاشیکاری گلدسته
کاشی سنتی مناره
کاشی سنتی مناره مسجد جامع پردیس
کاشیکاری مناره
کاشیکاری گلدسته
گلدسته کاشیکاری
گلدسته کاشیکاری
کاشیکاری گلدسته
کاشیکاری گلدسته